Per 01-07-2018 verhuurd Nr1 verhuur wegens bedrijfsbeëindiging geen voertuigen meer. We zijn enkel te bereiken via mail: lemmer@nr1verhuur.nl

Ik begrijp het, doorgaan naar de website.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bij het huren van een auto bij Nr1 Verhuur Lemmer B.V. te Lemmer.

Toepassing algemene voorwaarden Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van/en of overeenkomsten met Nr1 Verhuur Lemmer B.V.. Deze worden ter beschikking gesteld voor het aangaan van een overeenkomst. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.2 De huurder verklaart door ondertekening van een overeenkomst:

– akkoord te gaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst(en)
– dat de huurvoertuig(en) eigendom zijn van Nr1 Verhuur Lemmer B.V..

1.3 Aanvullingen op en/of afwijkingen van de overeenkomst(en) en/of algemene voorwaarden zullen schriftelijk worden vastgelegd.

De huurovereenkomst Artikel 2

2.1 De huurovereenkomst is van kracht na ondertekening door Nr1 Verhuur Lemmer B.V. en de huurder. De betaling dient plaats te vinden alvorens het voertuig beschikbaar wordt gesteld.

2.2 Een mondelinge overeenkomst dienst schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder. Bij annulering wordt er 25% van de totale huursom in rekening gebracht bij de huurder.

2.3 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de looptijd en het huur tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.

2.4 Nr1 Verhuur Lemmer B.V. houdt zich het recht om alle voertuigen terug te vorderen indien de gemaakte betalingsafspraken niet worden nagekomen, zonder tussenkomst van een gerechtelijke uitspraak. Nr1 Verhuur Lemmer B.V. zal de huurder hierover zowel schriftelijk als per aangetekend schrijven over informeren.

Het huur-/ en shortleasetarief Artikel 3

3.1 Het huurtarief is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Hieronder staat vermeld uit welke onderdelen deze bestaat en welke er niet zijn inbegrepen.

Inbegrepen in het huurtarief zijn:

– Gewenste voertuig
– Motorrijtuigenbelasting
– All-risk verzekering
– Reparatie, onderhoud en banden
– Vooraf afgesproken vrij aantal kilometers
– In de wintermaanden winterbanden en sneeuwkettingen.
– ANWB lidmaatschap voor binnen- en buitenland incl. vervangend vervoer en personenhulp.

Niet inbegrepen zijn

– Brandstof
– Gebruikersvloeistoffen (mocht u ruitensproeier bij vullen)
– Extra meer gereden kilometers indien u niet kilometervrij huurt.
– Transportkosten (indien u niet gebruik maakt van de ANBW pas)
– Gereden beschikkingen

3.2 De hoogte van het huurtarief is gebaseerd op de vooraf besproken categorie en looptijd. Indien het voertuig noodgedwongen eerder retour komt dan vooraf is afgesproken wordt het Huurtarief niet aangepast.

Meerkilometers Artikel 4

4.1 Meerkilometers zijn de aantal kilometer welke extra zijn gereden dan de vooraf afgesproken vrij aantal kilometers. De meerkilometers worden tegen een extra bedrag per gereden kilometer afgerekend.

4.2 Bij constatering van enige vorm van fraude behoudt Nr1 Verhuur Lemmer B.V. zicht het recht voor om de volledige borgsom in te houden.

Acceptatie Huurder/bestuurder Artikel 5

5.1 Bestuurder van het voertuig dient in het bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs, leeftijd niet van toepassing.

5.2 De vooraf afgesproken borgsom dient voor de uitgifte van het Huurvoertuig voldaan te zijn. De borgsom bestaat uit het eigen Risico. De borgsom wordt binnen 21 dagen na inlevering van het voertuig op de rekening van de Huurder gestort. Kosten voor rekening van de Huurder, zoals genoemd in artikel 10 en artikel 14, zullen verrekend worden met de borgsom.

5.3 Bestuurder dient bij afhalen van het voertuig te allen tijde een origineel geldig rijbewijs te kunnen overhandigen.

5.4 Huurvoertuigen kunnen in overleg op alle momenten gehaald en terug gebracht worden.

Gebruik Artikel 6

6.1 Het huurvoertuig kan worden gebruikt door een huurder. De huurder heeft zal verder alle verplichtingen nakomen, als dit in redelijkheid van de Huurder kan worden verlangd.

6.2 De huurder zal als een goed huisvader met de huurauto omgaan en voorzorgmaatregelen treffen ter voorkoming van diefstal en inbraak. De polisvoorwaarden zullen hierbij in acht worden genomen.

6.3 De huurder zal het huurvoertuig uitsluitend inzetten voor regulier gebruik op de openbare weg en verkeersvoorschriften, wetgeving en de Polisvoorwaarden in acht (laten) nemen. Alle kosten door duidelijk afwijkend of bijzonder gebruik van het huurvoertuig komen voor rekening van de huurder.

6.4 Het is de huurder niet toegestaan het huurvoertuig te verkopen, als zekerheid te laten dienen, te gebruiken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en buiten het dekkingsgebied van verkeringen te brengen dat is vermeld op het Internationaal Motorrijtuigenverzekeringenbewijs (groene kaart). Het (laten) aanbrengen van wijzigingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen en vervoer van personen – carpooling uitgezonderd –tegen betaling is evenmin toegestaan.

6.5 Alle huurvoertuigen van Nr1 Verhuur Lemmer B.V. beschikken over een extern beveiligingssysteem. Bij onrechtmatig of verkeerd gebruik van het huurvoertuig behoudt Nr1 Verhuur Lemmer B.V. zich het recht voor om het huurvoertuig (op afstand) uit te schakelen. De borgsom zal in deze situatie te allen tijde (volledig) worden ingehouden.

6.6 Nr1 Verhuur Lemmer B.V. zal het huurvoertuig in gebruik geven aan de huurder, nadat de huurovereenkomst is ingevuld en ondertekend. De huurder zal het huurvoertuig in gebruik nemen gedurende de looptijd.

6.7 Huisdieren zijn alleen toegestaan op toestemming van verhuurder. Mocht huurder huisdieren meenemen, dan is huurder verplicht om het huurvoertuig, aan de binnenzijde eigenhandig te reinigen en weer in meegekregen staat in te leveren. Mocht huurder de auto niet schoon hebben gemaakt, rekenen wij schoonmaakkosten. De schoonmaakkosten m.b.t. hondenharen etc. beginnen vanaf €50,-

Verzekering en schade Artikel 7

7.1 Nr1 Verhuur Lemmer B.V. zal zorgen voor een All-Risk of WA-verzekering van de Huurauto.

7.2 De Huurder zal schade aan de Huurauto of aan derden zo spoedig mogelijk melden aan Nr1 Verhuur Lemmer B.V.. Melding moet uiterlijk binnen 24 uur na het voorval plaatsvinden.

7.3 Schade die niet door de WA-verzekering of door de casco dekking wordt vergoed is voor rekening van de Huurder. Dit geldt ook voor het zogenaamde eigen risico.

7.4 Bij discussie over het eigen risico c.q. schuldvraag is de uitspraak van de verzekeringmaatschappij bindend.

7.6 Bij ernstige schade behoudt Nr1 Verhuur Lemmer B.V. zich het recht om de Huurder tot maximaal €3000,- aansprakelijk te stellen. Blijkt uit politieonderzoek dat de bestuurder, onder invloed van alcohol, drugs, geneesmiddelen of door het gebruik van mobiele telefoon, niet in staat was om de huurauto te besturen, zal de verzekering vervallen.

7.7 Het eigen risico is per schadegebeurtenis en staat vermeld op de Huurovereenkomst.

7.8 De Huurder moet bij diefstal aangifte doen bij de politie en een originele sleutel aan Nr1 Verhuur Lemmer B.V. overhandigen. Er is geen cascodekking bij het ontbreken van een originele sleutel, tenzij dit een gevolg is van diefstal na woninginbraak of afgifte onder dwang.

7.10 Het Huurvoertuigen dient te allen tijde hersteld te worden door een door de verhuurder opgegeven schadeherstel bedrijf. Hierdoor is het niet toegestaan dat de Huurder zelfstandig schades hersteld. Bij Schade dient de Huurder direct contact op te nemen met Nr1 Verhuur Lemmer B.V., deze zal zorg dragen voor de verdere afhandeling.

Reparatie, onderhoud en banden Artikel 8

8.1 Nr1 Verhuur Lemmer B.V. kan de staat van de huurauto (laten) controleren. De huurder/bestuurder zal hieraan medewerking moeten verlenen.

8.2 Defecten aan de kilometerteller moeten binnen 24 uur na constatering door de huurder/bestuurder worden gemeld. Het aantal gered en kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in overleg naar redelijkheid vastgesteld.

8.3 Kosten als gevolg van reparatie en onderhoud die resultaat zijn van nalatigheid of onjuist gebruik komen voor rekening van de klant.

8.4 De kosten van voortijdige bandenvervanging als gevolg van kapot rijden van de band of extreme slijtage zijn voor rekening van de huurder. De kosten die zijn ontstaan door normale slijtage komen voor rekening van Nr1 Verhuur Lemmer B.V..

Vervangend Vervoer Artikel 9

9.1 Vervangend vervoer wordt ingezet als het Huurvoertuig niet (meer) kan worden gebruikt door de Huurder/bestuurder, in de volgende situaties:

Pech onderweg:
Vervangend vervoer zal worden aangeboden op basis van de ANWB Hulpverlening

9.2 Vervangend Vervoer wordt ter beschikking gesteld totdat:
– Het Huurvoertuig weer voor gebruikt gereed is gemeld aan de Huurder
– De Huurovereenkomst is beëindigd

9.3 Kosten voor Vervangend Vervoer kunnen volledig worden doorbelast aan de Huurder bij:

– nalatigheid of onjuist gebruik van het Huurvoertuig door de Huurder en/of
– inbeslagname en/of verbeurdverklaring van het Huurvoertuig door toedoen van de Huurder.

9.4 Het merk, type en uitvoering van het vervangend Vervoer zal worden bepaald door Nr1 Verhuur Lemmer B.V..

9.5 Het aantal kilometers gereden met het Vervangend Vervoer zal worden opgeteld bij het kilometers gereden met het Huurvoertuig. Eventuele gereden meerkilometers worden door belast aan de Huurder.

Bekeuringen Artikel 10

10.1 Bij een verkeersovertreding met een Huurauto ontvangt Nr1 Verhuur Lemmer B.V. de bekeuring van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of de desbetreffende gemeentelijk instantie.

10.2 Op de volgende manieren worden de bekeuringen afgehandeld:

– We houden het bedrag in op de borgsom.
– We sturen deze door naar de Huurder met het verzoek het openstaande bedrag te betalen. Hiervoor brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.
– Of we weerleggen de bekeuring. De bekeuring wordt tezamen met een kopie huurovereenkomst en legitimatie van de huurder naar de desbetreffende instantie retour. Hiervoor brengen wij een bedrag van € 5,- per bekeuring in rekening. Afhankelijk van de afspraken met de Huurder zal Nr1 Verhuur Lemmer B.V. overgaan tot een van de bovengenoemde afhandeling.

Persoonsgegevens en geheimhouding Artikel 11

11.1 Nr1 Verhuur Lemmer B.V. is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen niet langer dan wettelijk is toegestaan en niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk is verplicht of toegestaan.

11.2 De Huurder en Nr1 Verhuur Lemmer B.V. zullen alle gegevens geheimhouden die zij van elkaar ontvangen. Dit geldt niet voor gegevens die algemeen bekend zijn. De geheimhouding zal minimaal duren tot vijf jaar na de beëindiging of ontbinding van de Huurovereenkomst(en).

Vermissing van zaken Artikel 12

12.1 De kosten van het verlies van zaken die bij het Huurvoertuig horen komen voor rekening van de Huurder. Dit betreft sleutels, afstandbediening(en), onderdelen van audio (visuele) apparatuur, onderdelen van het voertuig, het kentekenbewijs en overige voertuigdocumenten.

12.2 Verlies of diefstal van autosleutels en/of afstandbediening van het Huurvoertuig zal de Huurder/Bestuurder onmiddellijk na ontdekking melden aan de verhuurder. Vermissing van alle andere zaken moet de Huurder/bestuurder binnen 24 uur na ontdekking melden bij Nr1 Verhuur Lemmer B.V.

12.3 Nr1 Verhuur Lemmer B.V. zal zorg voor vervanging van de zaken die zijn genoemd in dit artikel. Hiervoor zullen kosten voor vervanging en de administratiekosten in rekening worden gebracht bij de Huurder.

Beëindiging Huurovereenkomst Artikel 13

13.1 Beëindiging van het Huurcontract vindt plaats:

– na het verstrijken van de Looptijd, op de datum waarop het Huurcontract is ingeleverd

– als het Huurvoertuig is gestolen en de wachttijd genoemd in de polisvoorwaarden is verstreken

– bij het onbruikbaar worden van het Huurvoertuig door Total loss, schade of technische mankementen

– door ontbinding door Nr1 Verhuur Lemmer B.V..

13.2 Het Huurcontract wordt bij diefstal met terugwerkende kracht beëindigd.

13.3 Wordt het Huurvoertuig tijdens de wachttijd terug gevonden blijft het Huurcontract van kracht en het daarbij verschuldigde Huur tarief.

Inlevering Huurvoertuig Artikel 14

14.1 Nr1 Verhuur Lemmer B.V. heeft het verzoek het Huurvoertuig schoon en met gelijke tank als bij uitgifte, in te leveren. Indien wij het voertuig dienen schoon te maken begint het tarief bij een bedrag van € 25,-

14.2 Wanneer het voertuig niet of onvoldoende bijgetankt wordt, namelijk tot de oorspronkelijke brandstofstatus bij uitgifte, wordt de op dat moment gehanteerde literprijs in vermeerdering van het bedrag van € 10,- aan de Huurder doorbelast.

14.3 Wanneer een huurvoertuig, zonder nadere afspraken, niet tijdig wordt ingeleverd, behoudt Nr1 Verhuur Lemmer B.V. zich, zoals genoemd in artikel 6.5, het recht voor de auto (op afstand) uit te schakelen en de borg in te houden.

Financiële voorwaarden Artikel 15

15.1 Het Huurtarief is op basis van vooruitbetaling en dient voor de afgesproken betalingstermijn te zijn betaald.

15.2 De huurder heeft geen recht op korting, tenzij dit schriftelijk is bevestigd door Nr1 Verhuur Lemmer B.V..

15.3 De huurder is wettelijke (handels)rente verschuldigd over niet tijdig en niet betaalde bedragen. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken tot en de dag van betaling.

15.4 In geval van het niet nakomen van de betalingsafspraken heeft Nr1 Verhuur Lemmer B.V. de mogelijkheid de eventuele gemaakte kortingsafspraken te laten vervallen vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken

15.5 Bij uitblijven van betalingen dient Nr1 Verhuur Lemmer B.V. de Huurder schriftelijk te sommeren tot betaling over te gaan. Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven heeft Nr1 Verhuur Lemmer B.V. het recht de Overeenkomst(en) tussentijds te beëindigen. Tevens Nr1 Verhuur Lemmer B.V. een incassobureau inschakelen en deze kosten zullen worden verhaalt op de huurder.